sobota, 24 marca 2018

Jadwiga Beck "Kiedy byłam Ekscelencją"

Jadwiga Beck, Kiedy byłam Ekscelencją, Warszawa 1990.
Bycie żoną działacza politycznego i pułkownika zarazem wymaga wielu umiejętności, wyczucia sytuacji oraz ciężkiej pracy. Bardzo często toczy się wokół podróży w różne strony świata, co czasami utrudniało życia, ale zarazem przysparzało wiele miłych sytuacji.  Jadwiga Beck opisuje swoje życie od czasu, kiedy Józef Beck był związany z gabinetem Józefa Piłsudskiego aż do jego śmierci (5 czerwca 1944 w Rumunii).
Autorka była osobą dobrze wykształconą. Znała biegle kilka języków, co niezwykle ułatwiało jej towarzyszenie mężowi podczas oficjalnych (i tych mniej oficjalnych) wizyt. Nie ukrywa przed nami swoich wad. W prosty, ujmujący sposób wspomina czasy młodości, kiedy spędzała czas w obozach wojskowych. Przeniesienie pułkownika do sfer rządzących było również związane ze zmianą otoczenia, w jakim bywali. Tu bardzo przydała się jej otwartość na ludzi, inteligencja oraz poczucie smaku (uchodziła za najlepiej ubraną kobiet ówczesnej Europy).
Autorka w spisanych wspomnieniach zabiera nas w podróż niemal po całej Europie (i nie tylko). Bardzo zaskakująco wypada wizyta u Hitlera w III Rzeszy, wizyta arabskiego władcy w Warszawie czy u króla w Szwecji.
Ta światowa i otwarta na ludzi kobieta niejednokrotnie uświadamia sobie brak dokładniejszej wiedzy o innych kulturach. Czasami zaskakują ją obrzędy, zwyczaje i systemy wartości obowiązujące w gronie polityków określonego kraju. Bardzo szczerze przyznaje się do wszystkich gaf popełnionych podczas podróży. Dostrzega również wady innych i ich wpadki często opisuje okiem ciepłej „dobrej cioci”, do której idzie się po rady.

piątek, 23 marca 2018

Jacek Hołówka "Etyka w działaniu"

Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

Książka Hołówki cieszy się wieloma pochlebnymi opiniami ze względu na jej bogactwo merytoryczne. Jednak to, co przez niektórych postrzegane jest jako cecha pozytywna mi utrudniało lekturę. Naszpikowanie informacjami o postawach w różnych epokach wprowadza mały mętlik tym, którzy szukają realnego odniesienia do swoich postaw lub propozycji ich zmiany.
Liczne nawiązania do Biblii, etyki średniowiecznych filozofów może wydawały się autorowi niezbędne. Do tego dochodzi zbyt skrupulatna chronologia, zagubienie priorytetowości wartości i jednoczesne uwypuklanie postaw, z którymi identyfikuje się autor oraz przemilczanie tego, co niewygodne sprawia, że lektura może być interesująca tylko dla tych, którzy są zwolennikami postępowania zgodnego z nakazami Kościoła Katolickiego.
Współczesne problemy takie, jak samobójstwo, eutanazja czy aborcja potraktowane są chłodno i wielkim dystansem. Hołówka często ogranicza się do przywoływania cudzych poglądów. Brak w tym żywej opisowości, przez co odnosi się wrażenie, że książka powinna mieć raczej tytuł Historia etyki albo Historia moralności, a nie Etyka w działaniu.
Pornografia
Pierwsze rysunki aktów seksualnych pojawiły się już w VI i V wieku p. n. e. Były to sceny erotyczne między mężczyznami.
„W starożytnej Grecji – tak jak później przez długie wieki w całej Europie – wstrzemięźliwość seksualna była obowiązkiem kobiety, lecz nie mężczyzny. Przedstawienie kobiet w sytuacjach intymnych mogło budzić zażenowanie, podczas gdy przedstawienie mężczyzn nawet w karykaturalnych pozach wydawało się czymś mniej ostentacyjnym”[1].
Gwałt, zniewolenie kobiet w starożytnej Grecji postrzegany był jako coś normalnego. Dowodem na to są liczne dzieła. W Przemianach Owidiusza znajdujemy scenę gwałtu. Kobieta jest tu istotą słabą, bezradną, odczuwającą wstyd, strach i bezsilność. Mężczyzna natomiast to postać nie potrafiąca panować nad swoim popędem seksualnym i obciążający kobiety winą za swe wybujałe potrzeby seksualne. Takiemu postrzeganiu kobiety miały zapobiec  dążenia feministek do wprowadzenia wychowania seksualnego i braku przymusu kobiet do seksu. Walka o równą satysfakcję seksualną.
Prostytucja
Domy publiczne, a co za tym idzie również seks poza małżeński, znane są już ze starożytnych źródeł. W wiekach średnich stała się ona nielegalna. Kobiety były traktowane surowo. We wczesnym średniowieczu postrzegano je jako niedoskonałe, bo powstałe z żebra Adama.
„W późnym średniowieczu przez krótki okres traktowano prostytutki nieco lepiej, ponieważ św. Augustyn, podobnie jak przed nim Solon, był zdania, że są one niezbędne w dobrze zorganizowanym społeczeństwie”[2].
W XIII wieku zakładano w Paryżu domy publiczne, by zapobiec gwałtom i zdradom małżeńskim. W Awinionie powstała dzielnica prostytucji, obejmująca kilka ulic. Konkurencję domów publicznych stanowiły łaźnie publiczne.
„Prostytucję tolerowano, dopóki była publicznie kontrolowana i – przynajmniej oficjalnie – dostępna tylko dla nieżonatych mężczyzn. Mężczyzna, który szedł do domu publicznego, dawał pośrednio dowód, że przyzwoite kobiety pozostawia w spokoju. Taka postawa wydawała się niewiele mniej szlachetna niż prawdziwa wierność małżeńska. Prostytutka gwarantowała, że niewierność mężczyzny jest błędem drobnym i bez konsekwencji, a więc łatwo wybaczalnym. Natomiast cicha kochanka była prawdziwym i długotrwałym zagrożeniem. Mogła odwieść męża od żony i ojca od dzieci. Mogła zajść w ciążę i żądać pieniędzy. Zasługiwała więc na surowe traktowanie i na potępienie”[3].
W XVI wieku zaczęły rozprzestrzeniać się choroby weneryczne. Wtedy też prostytutki tracą na znaczeniu. Zamykane są domy publiczne. Na innych zasadach działały kurtyzany, będące kochankami bogatych i wpływowych mężczyzn: „Kurtyzany nigdy nie były potępiane przez potoczną moralność”[4].

W starożytności rodzina liczyła niewiele dzieci. Mężczyzna był znacznie starszy od żony i zajmował się utrzymaniem rodziny. Dziećmi i domem zajmowała się kobieta ze służbą. Mężczyzna był właścicielem ogrodu oliwnego, niewolników, żony i dzieci. To do niego należała decyzja uznania lub nieuznania dziecka. Jeśli nie uznawał dziecka to je porzucano.  Kobiety zmuszano do usuwania dzieci. Kiedy ciąża oznaczała „zhańbienie” ojciec lub mąż mieli prawo sprzedać kobietę w niewolę. W Sparcie celibat był karany podatkiem.
Przez wieki ludzie stosowali różnego rodzaju metody usuwania ciąży. W tradycji judaistycznej dbano o prokreację. Podstawą tego jednak nie było prawo płodu do życia. Istotniejszym elementem było prawo dziedziczenia. Prawo płodu do życia zostało sformułowane w etyce chrześcijańskiej w IV wieku. „Konserwatywny pogląd głosi, że celem stosunków seksualnych jest płodzenie dzieci i że żona ma obowiązek współżyć z mężem na jego żądanie, ponieważ ››winna jest mu posłuszeństwo‹‹. Ta zasada pozbawia kobietę możliwości decydowania zarówno o tym, kiedy będzie w ciąży, jak i o tym, kiedy będzie odbywać z mężem stosunek”[5].
Książka ta na pewno będzie bardzo przydatna dla osób, które słabo znają historię i pragną dowiedzieć się, w jaki sposób dawniej ludzie rozwiązywali niektóre problemy społeczne. Szczególnie na czasie będzie rozdział o aborcji i uświadomienie sobie tego, że obrona życia nie zawsze stanowiła priorytet (co obecnie pragną nam wmówić niektórzy politycy). Etyka w działaniu jest opasłym tomiskiem, w którym zabrakło próby dialogu z czytelnikiem, skłonienia go do głębszej refleksji nad wybranymi zagadnieniami. Może to być doskonały podręcznik do etyki w szkole czy nawet na studiach pod warunkiem, że prowadzący zajęcie poświęci sporo czasu na wzbogacenie go w dodatkowe kontrowersyjne materiały.[1] s. 120.
[2] s. 139.
[3] s. 140.
[4] s. 146.
[5] s. 191.

Watrości w dziele literackim, aksjologia w badaniach literackich.

Wartość – czyli zdolność jakiegoś przedmiotu do spełnienia funkcji zaspakajającej określoną potrzebę ludzką. Wartość jest więc zawsze wartością dla kogoś – jednostki czy grupy społecznej. W tym sensie jest subiektywna ale jednocześnie ma swój aspekt obiektywny bo uzależniona jest od właściwości danego przedmiotu jako całości albo od właściwości jego elementów.

Wartość, zatem istnieje w przedmiocie potencjalnie, ujawnia się zaś w zaspakajającym potrzebę użytkowniku. Wartość przedmiotu może być:
- złożona z różnych jakości wartościowych np. smak i pożywność.

Kategorie wartości w zastosowaniu do oceny przedmiotów nazywa się kryteriami, użyte jako postulaty – normami.

Przedmiotem oceny powinno być dzieło literackie jako utwór niezależny od przeżyć odbiorcy, gdy tymczasem jakości wartościowe występują dopiero w konkretyzacjach dzieła literackiego. 
Teoretycznie uzasadnione jest rozróżnianie wartości dzieła literackiego jako przedmiotu artystycznego od wartości jego konkretyzacji jako przedmiotu estetycznego – w praktyce możemy wartościować dzieło literackie tylko pośrednio, poprzez własną konkretyzację.
Można powiedzieć, że wartością jest zdolność do zaspokajania potrzeby doznawania przeżyć estetycznych.
Obrazowość utworu literackiego stanowi podłoże dla wartości emotywnych. Wartości owe na tym polegają, że niektóre postacie czy sytuacje przedstawione w dziele literackim posiadają właściwości takie jak: tragizm, komizm, wzniosłość itd. Zdolne wywoływać względem siebie ocenianie. 
W odróżnieniu od prozy naukowej, ustawy czy proklamacji politycznej dzieło literacki nie zawiera wyraźnych, zawsze takich samych reguł wskazujących jak należy rozumieć jego stosunek do rzeczywistości obiektywnej.
Wartość poznawcza (a także postulatywna) utworu literackiego jest ze względu na jego funkcjonalność odosobniona, a zarazem zwielokrotniona, bo ze względu na wieloznaczeniowość sugeruje różnorodne uogólnienia. Dotyczy dziedzin, które nie są w pełni obiektami badania naukowego ( jak np. charakter jednostki czy opis jej przeżyć wewnętrznych).
Przy istnieniu wartości konstrukcyjnych i obrazowych odrzucenie treści poznawczych czy postulatywnych obniża wartość utworu literackiego, ale jej nie niweczy, dopóki różnice nie stają się zbyt wielkie i nie dotyczą spraw ważnych dla określonego odbiorcy. Uznanie wartości całościowej utworów, których treści poznawczej odbiorca nie afirmuje, ułatwia kilka okoliczności. Często jest to swera rzeczywistości niedostępna lub nie w pełni dostępna naukowej wersyfikacji -  i wtedy odbiorca skłonny jest przyjąć uogólnienia, z którymi się nie zgadza jako uprawnione hipotezy.
Wywody dotychczasowe prowadzą do wniosku, że dzieło literackie jest tworem wielowartościowym: składowe wartości estetyczne – jak pisał Ingarden – występujące w tym samym przedmiocie estetycznym, wzajemnie wpływają na siebie i się wzajemnie potrzebują.
Utwór literacki w ujęciu całościowym może być, więc wielowartościowy. Przy dużych wartościach konstruktywnych czy obrazowych może posiadać wartości poznawcze i postulatywne, ale wtedy nie są to już wartości swoiście literackie, zdolne do estetycznego oddziaływania.
W odróżnieniu od krytyki literackiej, którą interesuje głównie wartość całościowa poszczególnych utworów literackich, historia literatury z jednej strony uprawia częściej wartościowanie porównawcze, z drugiej zaś - ocenia pewne cechy dzieł literackich nie ze względu na związane z nim konkretne wartości, ale jako wzory postępowania pisarskiego, które wzbogaciły i usprawniły środki wypowiedzi literackiej, pozwalając wytworzyć w innych dziełach podobne wartości, sprawiając dalszy rozwój literatury.

Rozwój form dramatycznych od średniowiecza do oświecenia

W średniowieczu formy teatralne i dramatyczne związane były z liturgią kościoła katolickiego. Proces teatralizowania obrządku głównych świąt rocznych – zwłaszcza obchodów Wielkiego Tygodnia upowszechnił się i utrwalił w Polsce w późnym średniowieczu.
„Dramatyzacje” i „oficja dramatyczne” uległy z biegiem czasu ewolucji, przejawiającej się w stopniowym przełamywaniem granic zakreślonych przez słowo liturgiczne, wzbogacano elementy teatralnej umowności i pogłębiano treści symboliczne.
Dramatyzowaniu podlegały procesje Niedzieli Palmowej, nabożeństwo upamiętniające Ostatnią Wieczerzę, złożenie do grobu oraz zmartwychwstanie.
Co do dramatyzowania w Polsce Liturgii Bożego Narodzenia nie ma żadnej pewności. Wiadomo, że organizowane były widowiska jasełkowe, szopki.
- Jeśli chodzi o dramaturgie świecką – w XIV w. zaczęły się pojawiać kopie wierszowanych „komedii elegijnych”. Kopie te sporządzano w kręgach zbliżonych do Uniwersytetu Krakowskiego. Wkrótce w salach Wawelu zaczęto wystawiać zupełnie odmienne sztuki starożytnych lub współczesnych pisarzy.
- Gatunki: DRAMAT LITURGICZNY
rozkwitł w XII i XIII w. za najstarszy w świecie zachodnim dramat liturgiczny uważa się „ Visitatio Sepulchri” ( Nawiedzenie Grobu) odgrywaną w Anglii w II poł. X w. 
- ok. XII w. zaczęły się pojawiać inne formy dramatyczno – teatralne:
  * misteria – widowiska oparte na wątkach biblijnych, prezentowane najpierw w kościołach, a później na placach miejskich. Misterium uzupełniało biblię, dawało odpowiedzi na pytania: jak wyglądali Maria i Jezus, jak się ubierali, jak spędzali czas itp. Przedstawienia misteryjne trwały bardzo długo. Wiele godzin, czasem nawet kilka dni lub tygodni. Były wielowątkowe, kompozycyjnie zbliżały się do dzieł epickich. Akcja misteriów toczyła się w sferze pozaziemskiej i na ziemi, obok postaci ludzkich występowały nadprzyrodzone. Tekst dialogów był recytowany lub miejscami odśpiewywały. 
* mirakla – ukazywały wątki hagiograficzne i apokryficzne oraz związane z nimi nierozerwalnie cuda
( miracula). Mirakla najczęściej ukazywały dzieję upadku grzeszników, którym w krytycznym momencie Najświętsza Maryja Panna lub któryś ze świętych w cudowny sposób pomagali uniknąć potępienia.
* moralitet – utwór dramatyczny, którego bohater i jego dzieje w symboliczny sposób prezentuje skrót historii ludzkości od stanu łaski przez pokusę i upadek po pokutę uwieńczoną zbawieniem. Prócz zwykłych postaci otaczały człowieka uosobienia ( śmierć, sumienie, cnoty i przywary ), a także aniołowie i szatani. Akcja toczyła się na ziemi lub w przestrzeni pozaziemskiej. Moralitet miesza elementy patosu i powagi z komizmem.
* apokryf – utwór uzupełniający Biblię, którego autorstwo przypisuje się znanym postaciom z historii religii, np.: apostołom. Utwory: „ Posłuchajcie bracia miła” – dramat liturgiczny.  „ Kupiec” M. Rej – moralitet.
RENESANS
Gatunki odziedziczone ze średniowiecza.
Renesansowy dramat regularny: powrót do gatunku na podstawie Arystotelesa. Reguła naśladowania klasycznych twórców lit. Jako doskonałego wzorca.
Dramat humanistycznytworzony przez intelektualistów, przeznaczony na scenę i do czytania. W Polsce „ Odprawa Posłów Greckich” cechy: wszystkie dramatu antycznego + brak jasno określonego konfliktu tragicznego, brak bohatera naznaczonego piętnem tragizmu, pojawia się bohater zbiorowy.
ROMANTYZM
Dramat romantyczny:  
- przeciwstawia się regułom dramatu antycznego, nawiązuje zaś do dramatu szekspirowskiego i hiszpańskiego.
- odrzucenie klasycznych reguł trzech jedności.
- rozluźnienie kompozycji, wprowadzenie na scenę elementów fantastyki i ludowości.
- bohaterem jest najczęściej samotnik, indywidualista, buntownik, walczący o wolność ojczyzny.
- miesza konwencje i gatunki literackie, pojawiają się partie liryczno – dramatyczne i epickie, sceny realistyczne i fantastyczne, komiczne i tragiczne.
- odrzucenie akcji opartej na zasadzie przyczyna -  skutek, formuła otwarta, np.: „Dziady”, „Kordian”.
- podejmował najważniejsze problemy epoki, w polskim dramacie romantycznym dominowała problematyka patriotyczna i narodowowyzwoleńcza, która  często uzyskiwała swą wykładnię mistyczno – mesjanistyczną.
Np. J. W. Goethe „Faust”, Wiktor Hugo „Hernani”(?), Mickiewicz „Dziady”, Krasiński „Nie - Boska  Komedia”, „Irydion”, Słowacki „Kordian”, „Lilla Weneda”, „Sen srebrny Salomei” „Balladyna”.

OŚWIECENIE
Teatr elżbietański – szekspirowski:
- mieszanie gatunków;
- bohater typowy, ale silnie zindywidualizowany;
- specyficzny odbiorca – lud przekonany o swej wyższości nad innymi narodami;
- szeroki wachlarz tematyczny – starożytna i nowożytna historia, tematyka rycerska, pasterska, ludowa, orientalna, religijna ( pozostałości misterium), obserwacja rzeczywistości;
- głównie tragikomedia ( tragedia o szczęśliwym zakończeniu).

czwartek, 22 marca 2018

Katarzyna Georgiou wiosennieWiersze wiośniane w pierwszym cieple słonecznych promieni…
Marcowe piegi

Wiośniana Pani cichcem się skrada
w błękicie nieba, w słonecznym cieniu,
we wróblich wiecach na miejskich dachach,
we flircie wiatru z płatkami śniegu.

W błotnistej mazi deszczu i ziemi
stopy jej grzęzną, palce sinieją,
a ona w dłoniach bazie wierzbowe
pieści oddechem, tchnieniem zieleni.

Okna otwiera skinieniem głowy,
wietrzy umysły zimą zgnuśniałe,
w ramiona zgarnia uśmiechy dziatwy
dając dzień dłuższy, ciepło nieśmiałe.

Wiośniana Pani w szatce utkanej
przebiśniegami i lodu mgiełką,
kwiatem forsycji warkocz ozdabia,
a ile przy  tym żartów i zgiełku.

Każdy przechodzień głowę odwraca,
wzrokiem uważnym wodzi wesoło,
Wiosna zaś z pędzlem artysty bryka
marcowe piegi rozdając wkoło!
(z tomu „Komu mruczy kot”)

Natura i miłość
Natura wszystkie wzorce dla ludzi
w swoich zasobach ma zapisane,
wystarczy spojrzeć wokół uważnie –
obrazy piękna odkrywa same.

Patrzę na drzewa w czułym uścisku
i całujące wzajem konary,
na pęczniejące pąki miłości –
zwiastuny wiosny, cyklicznej zmiany.

Te drzewa rosną w swoim sąsiedztwie,
od maleńkości do się zbliżając,
na starość wreszcie, po wielkich burzach,
mądrość w czułości razem splatają.

Stań, nie pędź, popatrz w serce przyrody;
wystaw twarz w stronę Wiatru Północy,
poczuj wplątany w zmierzwione włosy
szept głosu przodków – przekazy mocy.

Spójrz na rodzące się życie nowe,
co z bazi, z listków zerka niespiesznie,
został nam znowu jeden rok dany
na miłość… Jeszcze ten raz, raz jeszcze.
(z tomu „Światy dwa w pogoni za Leśnym Lichem”)

Wiosenna randka
Kwiecień Plecień, nicpoń wielki
przywdział surdut, spodnie w kratkę
i do Wiosny się uśmiecha:
„Chodź kochana, chodź na randkę!”

Ubrał też zielone szelki
i kapelusz z czaplim piórem,
wbił przebiśnieg w butonierkę
i nałożył buty bure.

Wiosna tylko nań spojrzawszy,
filuternie oczka mruży,
młodzian rosły i zadbany –
do zabawy niechaj służy!

Rączkę wdzięcznie mu podaje,
sukieneczkę podkasuje:
„Kwietniu miły, na spacerze
 piegów tobie domaluję!”

Kwiecień się na wszystko zgadza,
byle pannę poprzytulać
i w słoneczku i na wietrze
razem z Wiosną dzień przehulać.

Jest spragniony ciepłych uczuć
dość ma zimna i udręki,
i nie miota się jak Marzec
od Marzanki do Wisenki.
(z tomu „Światy dwa w pogoni za Leśnym Lichem”)

Obdarowana Wiosną
Tak cichutko, szeptem niewypowiedzianych słów, cieplutkim deszczem czułości, nadeszła Panna Kapryśna, by w głowach zamieszać i w sercach wytupać rytm najpiękniejszej z pieśni. Delikatnym szumem skrzydeł rozespanych owadów burzy spokój uśpionej duszy, co to jeszcze z zimowej pierzynki się nie otrząsnęła.
Tup tup, kapu kap, szur szur, puk puk...
Posłaniec na skrzydłach wiatru do okien zagląda, spoziera zalotnie.
Przyniosłem ci Wiosnę!
z ogródka wykopaną
w czarnoziemie pachnącym
nieśmiałym irysem

w doniczce rozrosłą 
pieszczącą oczy
wielobarwnością krokusów

zapachniało rozbudzone życie
serce wypełniła
zieleń młodych listków
(z tomu „Światy dwa w pogoni za Leśnym Lichem”)

Błękitne Metafory spotkanie poetyckie


Ściemniactwo

Mam w domu dwóch wielkich ściemniaków.
Ściemniak numer jeden biega ode mnie do drzwi i sygnalizuje „wyjście za potrzebą”, a kiedy wychodzimy patrzy na mnie wzrokiem: „Skoro już się wyrwałaś z domu to może wspólny spacer? Bo wiesz, mnie to tylko na spacerze zależy”.
Ściemniak numer dwa jest nieco bardziej wyrafinowany. Wyłącza inhalator i chwyta bluzkę (że niby się oblała). No to oglądam dokładnie bluzkę. Mówię, że sucha, ale uparcie trzyma i upiera się, że mokra, więc zmieniam i zdjętą wieszam na grzejniku. Po minucie inhalowania powtórka z rozrywki (tak, to to samo dziecko, które taple się w kałużach). Inne ściemniactwo to „na zmęczonego”. Idzie, wiesza się mojej ręki, ćwiczy kroki do „ministerstwa dziwnych kroków”, przez co reaguję: „Jak zmęczona to do wózka”. A w wózku zaczyna skakać… Kolejne ściamniectwo to „jaka jestem głodna”. To zwykle sygnalizuje krzykiem i pokazaniem drogi do sklepu. Po wyjściu jest zadowolona z faktu zrobienia zakupów i możliwości nakarmienia psa „ludzkim jedzeniem”, bo przecież o najlepszych przyjaciół się dba. Takich ściemniactw oczywiście jest więcej…
A jak ściemnieją Wasze dzieci i zwierzęta?

wyrodne matki

Jeden z konserwatywnych autorytetów (nie lubię rzucania nazwiskami, kiedy szydzę) powiedział, że złe lewackie matki oddają dzieci do żłobków i przedszkoli. Prawdziwie kochająca matka cały czas zajmuje się dzieckiem i dzięki temu ono lepiej się rozwija
Profesor Tomasz Szlendak zauważa:
"W trakcie naszej długiej ewolucyjnej historii funkcjonowaliśmy w grupach rozbudowanych liczebnie. Mała rodzina składająca się z matki, ojca i dwójki ich dzieci to produkt ery nowoczesnej, przemysłowej, a więc ostatnich dwustu lat. Do dziś w społecznościach zbieracko-łowieckich dzieci wychowywane są przez inne dzieci, a nie przez rodziców, którzy opiekują się dzieckiem wtedy, kiedy nie jest ono jeszcze zdolne do samodzielnego marszu z grupą nomadów, to znaczy przez pierwsze trzy do pięciu lat życia. Potem dziecko wtapia się w grupę swoich rówieśników i to w niej zachodzi proces właściwej socjalizacji. Nasi przodkowie zawsze mieli do wyboru dziesiątki innych osób, do których mogli się zwrócić i zajmować ich swoimi sprawami, zamiast matki i ojca".
Tomasz Szlendak "Socjologia rodziny"
Nie wiem jakie doświadczenia z dzieciństwa miał konserwatywny autorytet, ale ja np. bawiłam się na ogrodzie lub ulicy bez ciągłego czuwania i kierowania dorosłych. Ja rozumiem, że ów profesor nie przeczytał niczego poza tym, co wypocili jego konserwatywni koledzy w latach 50, żeby po wojnie zagonić kobiety do domów. Na szczęście nauka ma to do siebie, że weryfikuje mity.

środa, 21 marca 2018

zabójcza antykoncepcja

Ptaszki ćwierkają, roślinki próbują wyjrzeć spod zimowej osłony, a ludzie prowadzą ważne dyskusje. Tak ważne, że mi czasami szczęka opada i wolałabym ich nie słyszeć.
Jakiś czas temu przypadkowo podsłuchałam rozmowę pod jednym z marketów. Dwie panie na oko 50 letnie, więc już postępowe scenicznym szeptem dyskutowały o swoich synowych:
-Moja to taka puszczalska zołza. Antykoncepcje bierze. Przecież to zabija dzieci. I najgorsze, że człowiek nic nie może zrobić - oburza się jedna.
-Z synem porozmawiaj. Ja jak mojemu powiedziałam, że jak oni będą tą antykoncepcje stosować to ich wydziedziczę. I poskutkowało- chwali się druga.
-Skąd wiesz, że poskutkowało?
-Jak to skąd? Poszli do pracy to przeszukałam pokój.
-A jak w torebce będzie nosiła i do pracy weźmie?
-To jej przed wyjściem do pracy przeszukaj torebkę. Udaj głupią i powiedz, że coś tam przez pomyłkę wrzuciłaś.
#kobietybroniącepatriarchtu

zacofanie

Jak rozszerza się zacofanie w narodzie?
Zobaczy ksiądz lub dziennikarz nowe atrakcyjne słowo, którego znaczenia nie może pojąć, ale pragnie przed swoimi słuchaczami uchodzić za uczonego, więc bierze je i namiętnie rzuca. Kowalski siedzi i słucha pokornie, a później wraca z kościoła/wyłącza radio/tv, odkłada gazetę i cieszy się, że czegoś nowego się nauczył. Oczywiście musi się tym pochwalić. Najlepiej w internecie. Wchodzi na fora i wali nieznanymi mu słowami w zmienionym znaczeniu dumny, że potrafi użyć nowych słów. Pół biedy,kiedy ów Kowalski jest zwykłym szarym internautą. Gorzej jak jest posłem...
Z wikipedii o najpopularniejszych pojęciach:
W zakres eugeniki wchodzą m.in. zwalczanie chorób wenerycznych, działania zapobiegawcze higieny pracy, poradnictwo genetyczne, zwalczanie alkoholizmu, propagowanie zachowań prozdrowotnych, działania w zakresie higieny psychicznej i świadome rodzicielstwo.
Eugenika pozytywna -zachęca do częstszego reprodukowania się najlepszych osobników.
Eugenika negatywna, zniechęcającej do reprodukcji osobników mniej wartościowych.

Gender, czyli kulturowy składnik tożsamości płciowej, przekazywany jest poszczególnym jednostkom w sposób performatywny, czyli poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci. Na płeć społeczną składać się może np. sposób ubierania się, sposób zachowania, oczekiwane funkcje w ramach społeczeństwa, sprawowana władza itp. Gender odróżnia się tym od płci biologicznej (ang. sex), czyli sumy cech fizycznych i zachowań seksualnych wynikających z odmiennych funkcji i ról obu płci w procesie rozmnażania płciowego.

Katharina von der Gathen "Intymne życie zwierząt" il. Anke KuhlKatharina von der Gathen, Intymne życie zwierząt, il. Anke Kuhl, tł. Bartosz Nowacki, Warszawa „Prószyński i S-ka” 2018
Twoja pociecha zaczyna zadawać Ci kłopotliwe pytania o rozmnażanie? A może zobaczyła dwa ptaszki zachowujące się dziwnie? A może to nie były ptaszki tylko psy lub koty? Zwierzęta nie czują potrzeby ukrywania się przed nami i naszymi dziećmi, a wiosna to najlepszy czas na obserwacje zalotów rodzących wiele pytań w głowie dziecka. To też najlepszy moment do zainteresowania tym fascynującym zjawiskiem pozwalającym na utrzymanie życia na Ziemi. Doskonałą lekturą zabierającą nas w świat zwierząt jest „Intymne życie zwierząt” Kathariny von der Gathen z ilustracjami Anke Kuhl.
Na początku zostajemy wprowadzeni w świat zwierzęcych zalotów. Młodzi czytelnicy odkryją jak bardzo różne są sposoby przyciągania uwagi osobników przeciwnej płci. Prześledzimy tu strojenie się w piórka, rogi, budowanie niezwykłych konstrukcji, rywalizację. Kolejne podrozdziały przybliżają tańce godowe, znaczenia oznaczania terenu, pieśni miłosne, pojedynki.
Kolejna część to kolejny etap: kopulacja. Poza wiedzą o sposobach rozmnażania zyskujemy sporą dawkę wiedzy o życiu społecznym zwierząt. Pojawi się tu wiele ciekawostek na temat mrówek, pand wielkich, węgorzy, pszczół, cykad, chutliwców, straszyków, bonobo, lwów, pąkli i wielu innych zwierząt. Poza częstotliwością i znaczeniem kopulacji dowiemy się o tym, w jaki sposób zwierzęta oszukują inne zwierzęta, jak wygląda walka o przetrwanie DNA i dlaczego nie zawsze samiczki opiekują się młodymi. Bardzo ciekawie wyjaśniono tu obojnactwo, które zwykle na lekcjach biologii ogranicza się do stwierdzenia, że osobnik może jednocześnie zapładniać i być zapłodnionym.
Kolejna większa część wprowadza nas w czas rozwoju nowego życia. Jedne w jajeczkach, inne w brzuchach lub na grzbietach rodziców. Dla mnie bardzo ciekawą była informacja o rozmnażaniu saren i ich umiejętności spowalniania rozwoju płodu.
Następnie nachodzi czas wyklucia i porodu. Nie każdy jest łatwy. Niektóre to początek krwawej walki z rodzeństwem. A później następuje rozwój do czasów samodzielności, którą bonobo starają się odłożyć do jak najdalszej przyszłości.
Ostatni rozdział poświęcono na pokazanie typów rodzin. Pojawią się tu organizacje, w których geny nie mają znaczenia, matriarchalne stada, porzucane dzieci, rodziny nuklearne i wiele innych. Różnorodność zdumiewa.
Publikacja pozwala na przełamanie tabu seksualności i swobodniejsze rozmowy z dzieckiem o seksie. Autorka posługuje się tu jasnym, precyzyjnym językiem, przez co często pojawia się słowo penis, które większość ludzi woli zastępować słowem „siusiak”, „koko”, „kuku” lub innymi udziwnionymi wytworami, które mają pokazać dziecku, że seks oraz związane z tym części ciała to sfera bardzo wstydliwa. Tu tego nie ma. Autorka pozwala dzieciom bez skrępowania przyjrzeć się oznakom uwodzenia, genitaliom, kopulacji i zapłodnieniu, jajom oraz płodom i wymionom. Wszystko bez skrępowania i zbędnej wstydliwości, ale za to z naukowym podejściem pomagającym przełamać pierwsze skrępowanie i później płynnie przejść do tematu rozmnażania i seksualności ludzi.
Publikacja pozwoli rozbudzić ciekawość światem, zachęci do podglądania wszystkich gatunków i odgadywania, co one takiego robią: zalecają się sobie?, rywalizują?, kopulują?, rodzą?, a może karmią i opiekują się młodymi? Książa uzmysłowi młodym czytelnikom jak bardzo różnorodne zachowania towarzyszą zwierzęcym społecznościom.
Całość dopełnia strona wizualna: solidna, kartonowa, czerwona oprawa, a w środku dobrej jakości zszyte strony. Do tego bogactwo ilustracji pozwala młodszym czytelnikom utrzymać zainteresowanie. Znajdziemy ilustrację każdego opisanego zwierzęcia, dzięki czemu możemy poszerzyć też wiedzę o gatunkach. Do tego ważne rzeczy znajdują się na rozkładanych stronach. Anke Kuhl umiejętnie i z dowcipem oraz rzetelnością wprowadza nas w świat zwierząt, dzięki czemu tekst i rysunki bardzo dobrze się dopełniają.
Jeśli pozbędziecie się swojego tabu to możecie po tę lektur sięgnąć już z przedszkolakami, które zaczęły zadawać pytania, ponieważ zobaczyły dwa kopulujące gołębie na trawniku. Wspólna lektura pozwoli na dalsze poruszanie trudnych dla wielu tematów, zachęci dzieci do otwartego rozmawiania z Wami, zadawania szczerych pytań, przez co unikniemy wulgarnej, ulicznej i nierzetelnej indoktrynacji seksualnej naszych dzieci. Moja 6 letnia córka chętnie podglądająca zwierzęta z dużym zainteresowaniem słuchała lektury.