Etykiety

piątek, 16 lipca 2021

Prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka (także z autyzmem)

Każde dziecko, niezależnie od tego, czy posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też nie ma prawo przebywać w przedszkolu w czasie zdeklarowanym przez rodziców/ opiekunów prawnych. Nie ma podstaw prawnych mogących ograniczyć w tym zakresie prawa dziecka i rodziców. Są natomiast przepisy gwarantujące dzieciom niepełnosprawnym równy dostęp do wychowania przedszkolnego (art. 1 pkt 5-7 ustawy Prawa oświatowego oraz art. 23 Konwencji o prawach dziecka, art. 24 Konwencji i prawach osób niepełnosprawnych.
Przedszkole ma obowiązek zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa oświatowego). Natomiast po upływie czasu przeznaczonego na bezpłatną realizację podstawy programowej każde dzieci ma prawo przebywać w przedszkolu w godzinach jego pracy zgodnie z deklaracją rodziców.
Poniżej podaję Wam kluczowe przepisy, na które warto powołać się pisząc wniosek o zwiększenie ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli mieliście przypadek, że byliście okłamywani przez urzędników, że Wasze dziecko nie może przebywać w placówce więcej niż 5 godzin, bo będzie wtedy deficytowe to śmiało możecie napisać taki wniosek i skargę do regionalnego kuratorium na placówkę (nic tak skutecznie nie rozwiązuje problemów jak interwencja kuratorium).
Poniższe przepisy dotyczą WSZYSTKICH dzieci. Jeśli Waszym 3 latkom odmówiono przyjęcia do przedszkola to jeszcze macie czas na działanie. Nic tak nie motywuje gminy do wypełnienia obowiązujących przepisów jak skarga do kuratorium. Bardzo często urzędnicy kłamią, że jeśli nie ma obowiązku nauki to nie należy się przedszkole, a jest to nieprawda, bo obowiązek edukacyjny obejmuje dziecko i rodzic MUSI się z niego rozliczać. Jeśli się nie rozlicza (nie przypisze dziecka do danej placówki nawet w przypadku nauczania domowego) to zgodne z odpowiednimi przepisami zostanie ukarany. Prawo do wychowanie przedszkolnego to możliwość posłania dziecka w odpowiednim wieku do przedszkola. Możecie z niego skorzystać lub nie. Składacie podanie w terminie rekrutacji do najbliższego przedszkola i nie interesuje Was czy jest tam miejsce czy nie. Gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w jakimkolwiek innym, jeśli tam tego miejsca nie będzie (bolączka wielkich miast i bardzo małych miasteczek, w których nie ma grup dla 3 latków). Jeśli Wasze dziecko ma 3 latka macie prawo złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i to już jest problem gminy zapewnienie dziecku pobytu w godzinach, które ZDEKLARUJE rodzic, a niektóre narzuci gmina.
A teraz odpowiednie przepisy:
Art.31.1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz winnych formach wychowania przedszkolnego.
2.Wprzypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art.38.
3.Wszczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5roku.
(…)
6.Dzieci w wieku 3–5lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.7.Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa wust.6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3lata.
8.Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa wust.4, oraz realizacji prawa, o którym mowa wust.6, jest zadaniem własnym gminy.
9.Zadanie, o którym mowa wust.8, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: 1)publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub2)publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub 3)niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, położonych na obszarze gminy.10. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa wart.17ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa wart.19ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa wart.21ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa wart. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
11. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, o którym mowa w ust. 10, w miarę możliwości wskazuje odpowiednio publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, położone najbliżej przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
12.Wroku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać zw ychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, októrych mowa odpowiednio wart.17ust.1, art.19ust.1 iart.21ust.1 ustawy o finansowani u zadań oświatowych, rodzice tych dzieci składają, na kolejny rok szkolny, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie zart.154 ust.1pkt1.13.Wprzypadku, o którym mowa w ust.12, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą kontynuować wychowanie przedszkolne, zgodnie z art.22 ust.3pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Art.32.1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2.Wprzypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub winnym możliwie najbliższym miejscu.
3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałami przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa wart. 31 ust. 4, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km
5.Jeżeli droga, o której mowa w ust.3, przekracza 3km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz