Etykiety

środa, 14 lipca 2021

Zwrot kosztów dowozu dziecka z autyzmem do przedszkola

 

Imię Nazwisko                                           Miejscowość i data

Ul.

Miejscowość

Telefon

Deklaracja dowozu dziecka do Przedszkola Specjalnego nr X w miejscowości Igrek
Nasza córka / nasz syn, (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia) od września w roku szkolnym (podajemy rok szkolny) będzie uczęszczał/a do (nazwa przedszkola specjalnego i miejscowość) będącego specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które moim zdaniem jest najbliższą tego rodzaju placówką pozwalającą na zapewnienie dziecku najlepszego przygotowania do edukacji szkolnej z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu oraz wsparciu w pracy uwzględniającej rodzaj niepełnosprawności, a także pozwalającym na edukację w małych grupach i wprowadzenia alternatywnych form komunikacji. Deklarujemy, że będziemy dowozić dziecko we własnym zakresie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego gmina pokrywa koszty dowozu dziecka do placówki, w której dziecko realizuje wychowanie przedszkolne.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego:

Art.31.1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz winnych formach wychowania przedszkolnego.

6.Dzieci w wieku 3–5lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
7.Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa wust.6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
8.Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust.4, oraz realizacji prawa, o którym mowa wust.6, jest zadaniem własnym gminy.
9.Zadanie, o którym mowa wust.8, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Art.39a.1. Obowiązki, o których mowa wart.32ust.6 i art.39ust.4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

5.Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa wust.4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

                                                                      PodpisWyjaśnienie różnicy między prawem do wychowania przedszkolnego, a obowiązkiem edukacyjnym.
Gminy zwykle kłamią, że obowiązek edukacyjny to to samo, co prawo do edukacji. Każdy rodzic ma prawo posłać swoje dziecko do przedszkola w roku, w którym dziecko kończy 3 lata. Jeśli dziecko jest pełnosprawne, a placówka znajduje się ponad 3 km od domu i nie było innej w pobliżu z wolnym miejscem w deklarowanych przez rodziców godzinach to gmina może zorganizować dowóz lub zwrócić pieniądze za dowóz. W przypadku niepełnosprawnych dzieci gmina musi zwrócić pieniądze. Obowiązek szkolny to nie to samo, co prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Obowiązek to coś, z czego muszą rozliczać się rodzice nieletniego, czyli w przypadku braku realizacji tego obowiązku są karani. To tak jak z płaceniem podatków: mamy obowiązek je płacić. Jeśli ich nie płacimy to jesteśmy karani. Mamy prawo do korzystania z ulg podatkowych. Prawo, czyli możemy z nich skorzystać, ale nie musimy. Jeśli deklarujemy korzystanie to państwo musi nam to dać. Na tym polega różnica między prawem do wychowania przedszkolnego, a obowiązkową edukacją.
A tu macie prawo oświatowe.
Jeśli będziecie musieli o coś powalczyć to piszcie w komentarzach. W miarę możliwości pomogę kolejnym wpisem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz