Etykiety

środa, 30 maja 2018

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców


III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców
„Przestrzenie – praktyki – artykulacje”
organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 17‒19 czerwca 2019 roku
OPIS OGÓLNY
Dotychczasowe zjazdy PTBFM – w 2013 roku w Kamieniu Śląskim i w 2016 roku w Krakowie – dowiodły, że istnieje potrzeba stworzenia możliwości spotkania, prezentacji badań oraz wymiany myśli osób, które identyfikują się jako badacze filmu i mediów. Szeroki oddźwięk i zaangażowanie filmoznawców i medioznawców z różnych ośrodków akademickich z całego kraju wzmocniły nas w decyzji budowania tradycji cyklicznych spotkań.
W 2019 roku III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami współorganizowany będzie przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie to okazja również do uczczenia przypadającej na ten rok rocznicy powstania łódzkiego ośrodka. Jednocześnie 2019 rok będzie rokiem sprawozdawczo-wyborczym dla PTBFM.
III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, do udziału w którym chcielibyśmy Państwa zaprosić, odbędzie się pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”. Tematem obrad jest szeroko rozumiana przestrzeń i jej związki z mediami. Przestrzeń jako kluczowe pojęcie, rozumiana jest dosłownie oraz w sensie metaforycznym. Postrzegamy ją w jej lokalnym i globalnym wymiarze. Interesują nas zatem globalne przepływy i lokalne zależności wokół świata mediów i w nim samym. Ponadto chcemy przyjrzeć się temu, za pomocą jakich środków przestrzeń jest w mediach, kinie i nowych mediach artykułowana, w jaki sposób staje się punktem wyjścia do wyrażania własnego stanowiska wobec lokalności i/albo globalności. Przestrzeń w proponowanym przez nas ujęciu – jej artykulacje i związane z nią praktyki – może być definiowana w perspektywie psychospołecznej: jako przestrzeń ciała, z jego lokalnym zakorzenieniem, topografia całych grup społecznych czy kulturowych lub obszar działań twórczych pojedynczych osób czy grup. Może to więc być przestrzeń w rozumieniu geograficznym, ale też ekonomicznym, kulturowym, płciowym czy przestrzeń jaka otwiera się wraz z nowymi technologiami.
Jednocześnie prosimy pamiętać, że naszą intencją jest również integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa. Chcielibyśmy zatem zachować otwartą formułę tematyczną. Hasło przewodnie Zjazdu – „Przestrzenie – praktyki – artykualcje” – prosimy traktować możliwie szeroko i inkluzywnie.
KWESTIE ORGANIZACYJNE
Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dwóch etapach. Do 31 października 2018 roku czekamy na zgłoszenia paneli od koordynatorów/ek. Koordynator/ka  proszony jest o przysłanie tytułu panelu oraz krótkiego opisu, posługując się załączonym formularzem. Wymogiem formalnym zgłoszenia panelu jest przynależność do PTBFM. Pierwszego grudnia 2018 roku lista paneli zatwierdzonych przez Radę Programową zostanie umieszczona na stronie PTBFM. Do 1 lutego 2019 r. koordynatorzy/ki paneli przyjmować będą propozycje wystąpień mieszczących się w obrębie zgłoszonych i zatwierdzonych paneli. Zgłoszenie można wysyłać tylko do jednego panelu. Osoba wysyłająca zgłoszenie nie musi być członkiem/członkinią PTBFM. Panele mogą składać się z jednej lub kilku sesji – zależnie od przyjętych zgłoszeń. Zachęcamy również do zgłaszania się do dyskusji w obrębie poszczególnych paneli. Pierwszego kwietnia 2019 r. ogłoszona zostanie lista uczestników/czek III Zjazdu.
HARMONOGRAM
Maj 2018 – ogłoszenie o konferencji – prośba o nadsyłanie propozycji paneli
31.10.2018 – zgłoszenia paneli od koordynatorów (na adres Przewodniczącej Rady Programowej PTBFM: e.durys@gmail.com)
1.12.2018 – ogłoszenie zatwierdzonych paneli na stronie PTBFM
1.02.2019 – termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień do poszczególnych paneli (na adresy koordynatorów paneli)
1.03.2019 – koordynatorzy paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej (na adres Przewodniczącej RP PTBFM: e.durys@gmail.com)
1.04.2019 – ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję
1.05.2019 – program konferencji
INFORMACJE O ZJEŹDZIE ORAZ OBOWIĄZKI KOORDYNATORÓW/EK PANELI:
·         panele mają mieć charakter tematyczny;
·         panele – zależnie od liczby przyjętych zgłoszeń – będą się składać z jednej lub więcej sesji;
·         na każdą sesję przewidziane jest 90 minut – przy tradycyjnej formule daje to trzy 20-minutowe wystąpienie plus 30 minut na dyskusję. Formuła sesji może być modyfikowana przez koordynatora/kę i składać się z krótszych wystąpień i wydłużonego czasu na dyskusję. Zachęcamy również do zgłaszania sesji w formie moderowanych dyskusji lub innych. Wielosesyjne panele mogą mieć zróżnicowany charakter, zależnie od decyzji koordynatora/ki.
·         koordynator/ka może samodzielnie przewodniczyć sesjom lub wskazać, po uzgodnieniu, przewodniczących poszczególnych sesji, wchodzących w skład swojego panelu;
·         do 1 marca 2019 r. – koordynatorzy/ki paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej celem ostatecznego zatwierdzenia (na adres Przewodniczącej RP, dr hab. Elżbiety Durys: e.durys@gmail.com);
·         koordynatorzy/ki pozostają w kontakcie z zarówno z RP, Organizatorami, jak i przyjętymi uczestnikami/czkami zjazdu, przekazując wszelkie niezbędne informacje.
INFORMACJE DODATKOWE
W trakcie III Zjazdu odbędzie się również zebranie członków i członkiń PTBFM. Podczas zebrania ustępujące władze złożą sprawozdanie ze swojej działalności. Wybrane zostaną również nowe władze. Zebranie odbędzie się 17 czerwca w godzinach wieczornych. Prosimy o zarezerwowanie sobie wówczas czasu.
W trakcie Zjazdu, 18 czerwca, przewidujemy również wieczór poświęcony najnowszym publikacjom (w szczególności monografiom i numerom czasopism, w których opublikowane zostały materiały z II Zjazdu) w formie spotkań autorskich. Informację, do kogo należy zgłaszać propozycje podamy w późniejszym terminie.
Wybrane wystąpienia opublikowane zostaną w formie monografii wieloautorskich oraz numerów wybranych czasopism.
Ogłoszenie o konferencji, formularze zgłoszeniowe (paneli i wystąpień) oraz inne informacje zamieszczane będą na stronie PTBFM w odpowiedniej zakładce. Adres strony: http://ptbfm.org
OPŁATA KONFERENCYJNA
termin wpłaty: do 15 maja 2019 r.
numer konta – podany zostanie ok. 1 maja wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia
wysokość opłaty: 300 PLN (dla członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie) i 350 PLN (dla pozostałych uczestników/czek); 250 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie) i 300 PLN (dla pozostałych doktorantów/ek i studentów/ek).
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz